Posted in 【LIFE】2011

LAST DAY

今日係最後一日返呢份工。

心情好興奮! 因為又可以經常都全日陪住BB。

好想襯呢幾日準備定之後淨係湊阿仔時可以做既野。

 

自從返左呢份工後, 真係太少時間可以對住阿仔, 就算返到黎佢未訓, 我都寧願自己休息或者做下其他野, 唔知係咪真係因為太大壓力。

而阿仔係我返左工只不過係個幾月既事之間, 我愈來愈覺得佢冇咁鐘意我….好傷心, 真係好唔想咁樣!