Posted in 【LIFE】2011

第一次同其他BB一齊玩

今早去我媽媽家湊返阿仔, 跟住食左少少飯就搭小巴, 約左朋友係落車個位等, 跟住一齊去另一朋友家。

Image

emotionemotionemotion朋友屋企好多玩具呀! 阿仔玩得好開心! emotionemotionemotion

雖然佢未係好識同其他小朋友一齊玩, 但其實當佢一見到朋友個仔時, 係想同人地玩/溝通, 因為佢係咁望住人地, 跟住又用手掂對方, 再之後又攪人地隻耳仔….哈哈! 好似有點熱情。

另外, 阿仔有D唔同既地方就係佢既好奇心真係好重! 佢專注力唔耐, 而且熱愛周圍發掘新事物!例如見到張墊有凹凸既地方佢又去攪, 爬爬下都俾佢發現塊鏡! 所以話…而家真係每分每秒都要睇實佢!