Posted in 【開心時刻】2014, 【LIFE】2013

2歲第一次行花市 (年宵市埸)

2013年2月9日
我地黎到旺角既年宵市埸行花市。
都幾多人, 不過都可接受!

20130209_150843

Continue reading “2歲第一次行花市 (年宵市埸)”