Posted in 【LIFE】2013, Quote

我下次要著D除到既褸

返屋企時我要阿仔自己除褸, 佢除唔到, 件褸太窄 (其實只係比一般窄少少)。佢竟然話「媽媽, 我下次要著D除到既褸!」佢咁都得! 唔係應該同自己講下次一定要除到件褸咩?!! 反而係要著件除到既褸…..

另外, 由於夜晚約左人食buffet, 午睡時我同阿仔講「快D訓啦! 訓醒我地又去街啦! 因為聖誕節呀, 我地約左朋友食飯。」
然後佢就話「我唔想聖誕節過左呀!」
傻豬….聖誕節都未到就已經話唔想過左! 太悲觀了吧??

呢排去街佢見到D聖誕裝飾都會指住話「媽媽, 聖誕裝飾呀!」我話係喎! 佢就話「即係我就黎生日。」
對於自己既生日, 佢非常期待呢! 可惜今年我冇同佢攪生日會…其實個心都唔係好舒服….如果好似舊年咁攪生日會, 佢一定會開心到暈呀!

Tagged:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s