Posted in Quote

Honey整到我塊面

阿仔。
同爸爸的對話。

爸爸同佢玩,問佢可唔可以摸下佢隻耳仔,阿仔話得。但話爸爸摸到佢塊面!仲係痴立立既添!
阿仔就話係D honey入左佢塊面度!

哈…識影射蜜糖係可以令人覺得痴立,阿仔你確係醒呀!!