Posted in 【LIFE】生病紀錄

生病了

image

前日有少少流鼻水,前晚同尋晚都著返長袖衫瞓,但都係病左,有咳同鼻水,唔多,但冇返學,同佢去左睇醫生。