Posted in 【LIFE】2014

新洗衣機

image

終於都有部新洗衣機用啦!太開心啦!今日去左西九拎盒清潔劑for washing machine,同埋買左兩塊膠舖係面頭。呢個位置係必定會整到好多油煙架!都冇計,唯有勤力D抹啦!