Posted in 【開心時刻】2014, 【學習】K2

K2 學校旅行

Saturday, 學校旅行!
雖然朝早你仲係好咳而且仲有D唔精神,但因為上年已經冇去,所以無論如何都要去!唯有放學果時先去睇中醫。

旅行地點係西頁,保良局北潭涌渡假營。都幾好玩呀!正門有公園,有得射箭,入到大堂門前面都有公園,玩個轉轉轉都已經玩左好耐!最後仲去埋踩單車,係你第一次正式係室外踩
20141122_143808

之前只係玩具反斗城玩過。你好叻豬呀!踩左一段路已經識踩,不要都會有時踩唔到。
走果陣你都好唔捨得,一上車冇耐已經攰到瞓左啦!

line_duck

This slideshow requires JavaScript.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s