Posted in 【開心時刻】2015

AIA友邦歐陸嘉年華2015

呢次係我地第一次去AIA既嘉年華。
3點幾去到, 玩到6點幾差唔多7點走。

日期: 2015年12月17日 – 2016年2月21日 11am-11pm
地點: 香港中環海濱活動空間

一入埸就送左三個公仔!
20150111_153857 Continue reading “AIA友邦歐陸嘉年華2015”