Posted in 【學習】認字, 【教養篇】

很好的遊戲+認到字

晚飯後,爸爸同阿仔玩左個遊戲,我覺得非常好!就係讀一篇野俾阿仔聽,當佢到個x字,就用筆寫個”tick”號。

以前我睇過類似既遊戲,但就話叫小朋友一聽到某個字就拍手,唔記得有冇玩過。呢個遊戲可以訓練小朋友既專注力同反應!其實拍手既反應需要快D,但劃tick都ok,可以玩完之後叫佢自己數返,睇下岩唔岩。我自己就從中訓練下佢,就係唔可以用手指指住黎數,只可以用眼望住黎數。佢第一次數錯,叫佢數多次,岩。再用手數多次,都岩。 Continue reading “很好的遊戲+認到字”