Posted in 【LIFE】2015, 【學習】

星期一佛誕假期

起身後就去TKO飲茶,max對表弟十分熱情,仲撩人玩,鼻碰鼻去逗人笑!

今日帶呢本俾佢玩:

image

好耐之前玩過,佢唔係好識搵打斜既字,但今次叻左!如下圖:

image

然後呢種好似係第一次玩:

image

都幾好喎!搵字母之餘仲考下佢識唔識個生字。阿仔大致上都估到,但有些仍要提示先估中。

之後我去左圖書館,父子倆就去玩遙控車。
又俾我搵到另一本「兒童日常英語會話」,有兩本,但一樣都係”歡渡佳節”。

image

另外今次比較有目的地想搵本講動物既書,好幸運地搵到呢本,岩哂我要求!好多種動物,都只作簡單介紹。
目的係想阿仔認識多些動物。

image

image

更幸運既係,呢本書係全新架!

返屋企之後,俾佢認左幾句英文 (自己Print),再認哂自己寫果堆英文生字卡,又做左幾頁上面果本書仔。
其餘時間都係由佢自己玩,好好享受~!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s