Posted in 【學習】

【階梯數學】第4階

昨天買的其中一本練習
在書局只看見這本"第4階",但看過內容後,覺得對兒子來說不太難,可以邊做邊學習。

wpid-cymera_20150715_154007.jpg
wpid-cymera_20150715_154526.jpg

wpid-cymera_20150715_154139.jpg
我喜歡這句:3-6歲的孩子,很難將「遊戲」和「學習」區分開來。

Continue reading “【階梯數學】第4階”

Posted in 【每日】學習內容, 從遊戲中學習

【計數】做練習&出題目

每日學習@20150716 星期四
上課:學校(生日會),普通話(連上兩堂補堂)

返埋聽日就放暑假啦!
我可以瞓晏啲啦!好開心!XD

今日同佢做呢本:階梯數學4
wpid-cymera_20150715_154007.jpgwpid-cymera_20150715_154526.jpg

佢都幾鍾意做數學!一做又做左幾頁先話攰。 Continue reading “【計數】做練習&出題目”