Posted in We Two

跟媽媽去唱K

本來只係我自己去,點知阿仔知道咗係咁話唔想我去,冇哂心機咁。

於是就帶埋佢去啦!但同佢講明佢去會好悶,要自己乖乖哋坐喺度,唔可以騷擾我哋。佢應承咗,仲話佢會乖,喺果度等我。

好感動,呢個傻豬要痴媽咪,同時亦要俾佢感受下有幾悶。 Continue reading “跟媽媽去唱K”