Posted in 【童書】, 【LIFE】2015

放學去圖書館

今日5點7左右先到學校,比平時等得耐咗,而且又同老師傾咗一陣,去到圖書館時我諗都6點有多。

Continue reading “放學去圖書館”