Posted in 【每日】學習內容

數學練習

前兩晚開始要阿仔9點同9點半去瞓覺,幾好,第二朝又早起身可以自己玩吓玩具,到我起身就可以同佢準備上堂或溫習吓。

Continue reading “數學練習”