Posted in 【每日】學習內容

數學練習

前兩晚開始要阿仔9點同9點半去瞓覺,幾好,第二朝又早起身可以自己玩吓玩具,到我起身就可以同佢準備上堂或溫習吓。

今日要上普通話班,我起身後俾早餐佢食,然後就去上堂。落堂買飯食,食完做咗一陣數學練習。

放學前喺學校做哂功課,喺附近同啲同學仔玩咗半個鐘就返屋企。阿仔攰到暈咗,我堅持唔抱佢,佢半喊半合眼咁行。

返到屋企樓下拎中藥,又精神返哂。返到去根本唔想瞓啦!呢個衰豬。

爸爸煮飯時我就同佢再做多少少數學。

總括今日學咗 :
普通話班
幼稚園上課
數學練習

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s