Posted in 【LIFE】生病紀錄

病~睇第3次中醫

今朝成11點先起身。

前晚因為咳多咗,聽到佢啖又多返,尋日就同佢睇多次中醫。其實想睇西醫,但始終唔想佢食西藥。

尋晚食咗藥後9點半瞓覺,但好似反而咳多咗,今早打去同個中醫講,佢話改一改啲藥材嘅份量。

因為通常一睇就兩日藥,而且我會選擇佢哋幫我煲埋,所以有得改,仲好!

樓下呢個中醫都係最近先開始睇,雖然上兩次都未能醫好,但我諗住再試多一兩次先,中醫係要耐啲。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s