Posted in 【FTM】心情記事, 【LIFE】生病紀錄

睇醫生

呢幾日又開始咳多咗同流少少鼻水,仲話有喉嚨痛添!係佢自己話要去睇醫生,尋日已經講啦!於是今日放學就去睇啦!
已經就快半年了!斷斷續續咁病,冇停過…一直都有同佢戒口,但絕對戒唔清,有時會去咗打邊爐,有時喺學校或者放學又會食少量零食。
所以屋企好多零食都係得個擺字,我都唔買俾佢,但仍有不少存貨。
真心希望大家為小朋友好…唔好再俾咁多零食佢哋食啦…有病冇病都係咁話啦!一日一兩粒糖,真係唔好…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s