Posted in 【童言】, 【學習】K3

K3 在學校做的手工 : 超美的母親節禮物

image

今天放學見到我就即刻拎俾我。
問我啲花靚唔靚?“我特登整到咁靚架!”

記得舊年喺學校整嘅係一條頸鍊,前年就係一張畫咗公仔嘅紙碟,貼咗張我同佢嘅合照。

但可惜條頸鍊爛咗,掉咗啦!但隻紙碟就仲喺度。