Posted in 【學習】準備2016-17升小一

去小學註冊

上星期收到小學嘅註冊信,可以尋日或今日去註冊,好在揀今日去啫!尋日落好大雨 (黃雨)!今日就好好天啦!而且爸爸可以一齊去。再加上本大廈由上午9點半開始停電,至到中午12點半,緊係唔好留喺屋企啦!
於是等到爸爸返嚟後,我哋就搭小巴去學校。
交咗兩張支票,一張係書簿雜費,一張係課本費用,仲有張 autopay 嘅授權書。另外去交校車表格同留位費支票。
阿仔又發揮熱愛“so so”嘅精神,同啲姨姨傾計!
攪掂哂就行返出去亞皆老街搭巴士去返學啦!點知架車太慢,我哋中途落車轉的士!返到學校已經遲到了!本來返11點25分,我哋45分先返到。放學仲有個同學仔問我哋點解今日咁遲添!
另得知幾個同學都派到頭志願,有啲考直資/私小收咗。都慶幸阿仔考到呢間小學,希望真的讀得開心又輕鬆,最重要係教好品格,同埋打好個基礎。我其實都好重視成績,不過都會以“唔好令佢怕咗或抗拒讀書”為前題,等佢慢慢培養喜愛同主動學習。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s