Posted in 【LIFE】2017

元旦日。入院前……(2017)

前幾日不停咁有痛有唔痛既「陣痛/宮縮」, 原來係 signal 來的!
當然, 呢一刻我仲未知道啦…..

朝早去將軍澳飲茶。

呢排最愛既bear! 今日帶埋佢去街, 哈哈!
呢排最愛既bear! 今日帶埋佢去街, 哈哈!

Continue reading “元旦日。入院前……(2017)”