Posted in 【Rex】成長記錄

Rex’s daily ~ Day 8

笑得好燦爛!

食飽飽後同佢玩,識笑呀!

其實呢兩日同佢玩,都會有少少唔同嘅表情,例如會張開口好似笑咁!而呢次就好明顯係笑啦!

8日人仔就已經知道人哋同佢玩?真的嗎?