Posted in 【買】BB用品, 【買】Online Shopping 網店購物

【淘玩具】推薦遊戲桌

淘寶買嘅玩具到咗啦!

其中啲蛋蛋係我最想買的!未拆開,但睇落質量都唔差。個繞珠就失望啲,雖然有睇尺寸,但竟然係咁細?右上角個玩具,中間有架火車開著會自己行,Rex 竟然驚!細膽到佢……至於下面果8個拼圖啲質量就差啦!而且佢仲處於乜都擺入口嘅階段,所以會收起唔俾佢玩住,因為有少少木刺。

右下角有個人頭果個,係可以自己幫佢配眼耳口鼻,幾得意。

最後再講吓右上角張遊戲桌,雖然細佬驚架火車,但係成舊嘢嘅質量唔錯!幾好添!RMB200 左右。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s