Posted in 【DIY】縫紉分享

【DIY】車縫毛毛手套

車左「幾隻」手套俾兩個小朋友。點解話幾隻, 因為車完一隻俾佢地試戴完之後, 發現SIZE唔係咁岩囉!所以又再車過, 而且都用既布都唔同。

20181024_120335
咁細隻好難車….

20181024_165016

上面呢對內面用既毛毛比較柔熟舒適!

20181025_001309

而呢對紅色毛毛既呢就勁啦!因為佢本身係一種複合面料, 有防風效果架!希望到時去到咁凍既地方夠暖啦…不過我仍然會繼續試下再整其他手套, 再厚D就更加暖!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s