Posted in 【開心時刻】2015

星期日 石澳

image

因為爸爸要到石澳拎返啲嘢,所以我哋齊齊去行吓,仲行咗一小段山路添! Continue reading “星期日 石澳”