Posted in 【Baby Food】

【10M7D】BLW 午餐

今朝5點半起身飲奶,尋晚食得太少啦!晚飯時間又邊食邊恰眼瞓,之後又唔肯飲奶。

到8點幾NAP一陣,9點半左右起身。我就10點幾先開始整午餐,趕到11點半俾佢食!

左上係蒸熟嘅西蘭花,右邊係粟米雞肉煎餅,下面5塊係香蕉PANCAKE。

整呢啲嘢都用咗差不多成個鐘頭!不過自己落手落腳整,睇住佢食都會投入啲!😆

見佢肯食已經非常高興,食得多更加係開心到彈起!

Posted in 【Baby Food】, 【學習】興趣班

【9個月】BLW (9M11D) 晚餐♡幾乎掃哂

首先講吓晚餐有啲咩食。

1) 三文魚+菜心+蛋黃+糙米白米飯波
2) 菜心莖

由於Rex下午3點半左右醒咗到晚飯時間 (7點幾8點) 都冇瞓過!本來都好驚佢會太眼瞓而唔肯食,點知竟然幾乎同我掃哂所有嘢!

今次堅唔係掃落地!本身我一開始放低個盤,佢就拎乜掉乜,我嬲嬲地,已經一見佢掉就捉住佢隻手,平時最多擋吓,唔俾佢掉到落地。今次我見佢掉多幾掉就成盤拎走,然後逐啲嘢分批放喺檯。咁樣佢反而開始拎嚟食!丫…明明肚餓,都要掉餐飽先!

有時佢一邊掉,隻狗就一邊喺附近等食,好好似佢餵緊狗咁!😑

然後呢一餐就係佢一路食,我就一路將啲嘢食放喺檯。最後仲食到冇哂,連喺檯上面啲碎哂嘅都拎嚟食!從未見過嘅奇景呀!!

Continue reading “【9個月】BLW (9M11D) 晚餐♡幾乎掃哂”